Mateřská škola Koníček

Home

Názvy tříd a rozdělení dětí

Jednotlivé třídy jsou pojmenovány se zřetelem k věku dětí a jejich názvy se odrážejí v interiéru těchto tříd. Podle možností a
s akcentem na estetično jsou vybavovány třídy i veřejné prostory školy tak, aby jako mozaika zapadaly do celkové koncepce školy „Jak být Pardubákem v Pardubicích“.

Všechny třídy jsou k 1.9. naplňovány podle aktuálního věku dětí - po ukončení přijímacího řízení. Třídní kolektiv se tedy může měnit příchodem či odchodem dětí vyššího věku.

1. třída- ZVÍŘÁTKOVÁ  - 25 dětí ve věku 2,5 - 3,5 roku

Věk 2,5 - 3,5 roku je možné nazvat obdobím napodobování. Obtížná pojmenování známých živočichů jsou nahrazována zjednodušenou nápodobou jejich hlasů. Dítě v tomto věku citově prožívá především radost ze slovní hry, odtud název třídy - Zvířátková.

Charakteristika třídy

Zvířátkovou třídu navštěvuje 25 dětí ve věku 2,5 – 3,5 roku. Vždy několik dětí k 1.9. ještě nedovrší věk tří let, proto tyto děti mají nepravidelnou docházku a jsou v adaptaci podstatně delší dobu. Tyto děti mají zcela individuální vzdělávací nabídku. U většiny dětí se postupně dobře vyvíjí primární spolupráce. Do jazykových aktivit se tyto děti zapojují nadšeně, ale výsledky, vzhledem k věku dětí, jsou malé. Především v této třídě je dbáno na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických i společenských návyků.

Třída zvířátková

herna

2. třída - POHÁDKOVÁ  - 25 dětí ve věku 3,5 - 5 let

Proč Pohádková třída? U dětí tohoto věku se právě pohádka stává středem jejich zájmu. Předkládá jim zjednodušený a dobře pochopitelný obraz světa a základních lidských vztahů - dobro vítězí a zlo je poraženo. Charakteristika postav je jednoznačná a děti se do hrdinů lehce vciťují a příběh intenzivně prožívají.

Charakteristika třídy

V této třídě je umístěno 25 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Některé děti mohou i z této třídy nastoupit do ZŠ, většinou však to jsou děti narozené až v srpnu a rodiče již na začátku školního roku předběžně oznámí, že počítají s odkladem školní docházky. Přesto je s nimi celoročně individuálně pracováno jako s předškoláky. V šatně jim je vyhrazena nástěnka na pracovní listy a po domluvě s rodiči se účastní všech akcí pro předškolní děti.

V této třídě děti většinou ve všech oblastech dosahují výsledků úměrných věku, problémovou oblastí je logopedie. Část dětí již navštěvuje klinického logopeda. Nejoblíbenější bývá výtvarná činnost, která je ve svých výstupech  nadprůměrná.

Trída pohádková

3. třída- PÍSMENKOVÁ  - 27 dětí ve věku 5 - 7 let

Z písmenek se složí slova, ze slov věty a z vět celý svět. Písmenka nás obklopují všude a děti těsně předškolního věku chtějí všemu rozumět - tolik k naplnění názvu třídy předškoláků. Specifikem Písmenkové třídy je její rozvržení místností, které nabízí množství netradičních forem práce, ale především přirozeně vede děti k samostatnosti (tělocvična, počítačová pracovna, herna, výtvarný koutek, koutek k individuálním hrám, prostor třídy).

Charakteristika třídy

Třída většinou bývá složena z čistě předškolních dětí, z nichž je vždy několik s odkladem školní docházky. Zdravotní stav bývá dobrý, ale začínají se projevovat ve zvýšené míře různé alergie. Již několik let po sobě má třída jako celek výraznější problémy v oblasti logopedie, naopak v oblasti manuální zručnosti jsou děti na vyšší úrovni. Vzájemné vztahy dětí bývají zpravidla velmi dobré.

Třída písmenková

Uspořádání dne v Mateřské škole Koníček

Je volné - má především výchovný význam. Závazný je jen čas podávání hlavního jídla a dodržování minimálního času pro pobyt venku a odpočinek dětí.

Příchod dětí do MŠ je pro 1. a 2. třídu zpravidla do 8,30 hod., pro 3. třídu do 8,00 hodin.
Odchod po obědě je pro 1. a 2. tř. od 12,15 hod., pro 3. tř. od 12,30 hod.
Odchod odpoledne pro 1. a 2. tř. nejdříve od 14,45 a pro 3. tř. od 14,30 hodin.

Od příchodu dítěte do MŠ probíhají tyto činnosti:

  • HRY: Jsou spontánní, vycházejí ze zájmů a potřeb dětí
  • JAZYKOVÁ CHVILKA
  • CVIČENÍ
  • PŘESNÍDÁVKA: Od 8,00 do 9,00 hodin, dle aktuální situace ve třídě.
  • ŘÍZENÉ ČINNOSTI: Mohou být individuální, skupinové či kolektivní.
  • POBYT VENKU: S odchodem od 9,30 do 10.00 - podle tříd, ročního období a aktuálního počasí. V letních měsících většinu činností přenášíme na školní zahradu.
  • OBĚD: 1. třída - 11.30 hodin, 2. třída - 11.45 hodin, 3. třída - 12,00 hodin.
  • ODPOLEDNÍ ODPOČINEK: Po obědě, kdy je respektována individuální potřeba dětí.
  • SVAČINA: Po spánku a hygieně.
  • HRY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI: Do rozchodu dětí domů. Dětem je předkládána pestrá nabídka.


PITNÝ REŽIM PO CELÝ DEN POBYTU DĚTÍ V MŠ

Za tuto stránku odpovídá Bc. D. Jičínská