Mateřská škola Koníček

Home

Na základě usnesení zastupitelstva města Pardubic č. 428 ze dne 30. 10. 2001 byla zřízena příspěvková organizace s názvem Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119. Organizace sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu.

Budova školky
ředitelka školy

Bc. Dagmar Jičínská

vedoucí učitelka Lenka Vratišovská
vedoucí stravování Iva Petrželová

 

 

kapacita školy

75 dětí
počet tříd 3
provozní doba 6.30 - 16.30 hod.

Ostatní pedagogické pracovnice

Provozní zaměstnanci

Zaměstnanci ŠJ

Eva Javoříková Lenka Jindrová Jarmila Holubová
Zuzana Sychrová Iva Petrželová Daniela Tojnarová
Jana Češíková
Hana Sokolová

Lenka Petrová

Kontakty:

IČO: 70 94 40 75
Identif. dat. schr. : 5azks4x
Bc. Dagmar Jičínská tel. 466 611 447, 731 415 386
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
(ne pro omluvu dětí, jen pro kontakt s pedagogickým personálem)

 

Mateřská škola
Koníček
Bulharská 119
530 03 Pardubice

 

Iva Petrželová tel. 466 614 286, sms : 733 651 418
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
(pro veškeré omlouvání nepřítomnosti dětí - dítěti, které není omluveno do 8.00 hod., se započítává oběd i svačina)

Jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Marek Jakubský, 602 788 776, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ikona PDF fileZákladní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce_MSŠkolní řád - výběr podstatných částí

1. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Předpokládaný příchod dětí do MŠ je do 8:00 hod., rodiče však mají možnost přivést své dítě i v jinou dobu. Pro potřeby školní kuchyně je však nutné do 8:00 hod. dítě omluvit, nebo ohlásit pozdější příchod, případně domluvit příchody dítěte pravidelně v jinou dobu. Dítě je možné omluvit osobně nebo telefonicky na telef. čísle ŠJ:
466 614 286. Pro styk s pedagogickými pracovnicemi využijte tel. č. MŠ: 46 66 11 447. V případě vyzvednutí dítěte po pracovní době MŠ je rodič povinen tuto skutečnost stvrdit na předloženém formuláři svým podpisem. Po několikerém porušení řádu školy může ředitelka vyvolat se zákonným zástupcem dítěte jednání o ukončení docházky dítěte do MŠ Koníček.

2. Rodiče mají možnost volného vstupu do tříd, kde své dítě předají učitelce a kde si je také vyzvednou. Povinností rodičů je předat dítě učitelce osobně, dítě nesmí zůstat v šatně či před budovou samotné. Ve třídách si rodiče mohou se svým dítětem pohrát či pohovořit s příslušnou učitelkou. Ředitelka MŠ nebo učitelky rodičům na požádání sdělují informace o dítěti, odborně radí při řešení problémových situací. Rodiče si mohou zapůjčit odbornou pedagogickou literaturu, která může pomoci při výchově dítěte. Rodiče též mají možnost sjednat si schůzku s učitelkou či ředitelkou po jejich práci s dětmi. V případě vážnějších výchovných problémů může ředitelka zprostředkovat rodičům konzultaci s odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny.

3. Učitelka předává dítě jedině jeho zákonným zástupcům. Jiné osobě je možno dítě předat pouze na základě písemného potvrzení zákonného zástupce. Pokud je tato osoba nezletilá, odvádění dítěte povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti obou rodičů. Odvádějícímu však nesmí být méně než 9 let. V případě soudem uložené péče o dítě jednomu z rodičů, je věcí rodiče předložit ředitelce školy kopii tohoto rozhodnutí. Pak bude dítě vydáno pouze určenému rodiči. Informace o dítěti však budou poskytovány oběma rodičům – bez ohledu na přidělení dítěte do péče.

4. Dětem je dovoleno přinášet s sebou do MŠ hygienicky zabalenou snídani. Teplý čaj je dětem v rámci pitného režimu k dispozici denně od 7:00 hod. po celý den.

5. Rodiče jsou povinni přítomné učitelce hlásit onemocnění dítěte nebo styk s osobou, která onemocněla infekční chorobou nebo jiným onemocněním, kterým by mohl být postižen celý dětský kolektiv (žloutenka, spála, neštovice, zarděnky, angína, chřipka, průjmová onemocnění a pod.). Povinností rodičů je předávat dítě do MŠ zdravé, v opačném případě může být učitelkou požadováno lékařské osvědčení. Utajování nemoci ohrožuje nejen vlastní dítě, ale celý kolektiv.

6. Ve třídách MŠ je z hygienických důvodů nutno používat návleky.

7. Především z bezpečnostních, ale i hygienických a výchovných důvodů doporučujeme rodičům nedávat dětem do MŠ pamlsky (žvýkačky, bonbóny aj.). Dále doporučujeme rodičům nedávat dětem do MŠ cenné a nebezpečné předměty (řetízky, náušnice bez bezpečnostního uzávěru, náramky, prstýnky, nože, předměty s ostrými hroty atd.). Prosíme, buďte učitelkám nápomocni při zodpovědnosti za bezpečnost svěřených dětí.

8. Stravné se vybírá na 1 měsíc dopředu, a to zálohově nejlépe 20. v měsíci, podle dohody s rodiči. Výběr probíhá přes účet, kdy rodič při příjmu dítěte obdrží číslo účtu  MŠ a VS. Výjimečně lze platit i hotově.Výše měsíční zálohy je 800,- Kč. / 640 ,- Kč pro děti, které chodí pravidelně po obědě,  860,- Kč za celý den pro děti s OŠD a 700,- Kč, když děti s OŠD chodí pravidelně po obědě domů./ Zálohy jsou stanoveny na plný počet odebraných obědů a svačin za rok. Vyúčtování záloh proběhne 2x ročně – v 9. a 12. měsíci. Platby lze provést bezhotovostně i hotově. Hotově platby přijímá vedoucí stravování ve své kanceláři u Písmenkové třídy od 6,30 do 16,00 hod. Pokud stravné opětovně nebude placeno v řádném termínu, může být Vaše dítě vyloučeno z docházky do MŠ – viz příloha. Celková částka za den (oběd a dvě svačiny) činí  40,- Kč, pro děti s OŠD 43,- Kč. Cena dopolední svačiny činí 8,- Kč, oběda 24,- Kč a odpolední svačiny 8,- Kč. Děti s OŠD platí za přesnídávku 8,- Kč, za oběd 27,- Kč a za svačinu 8,- Kč. Obědy se dětem podávají pouze v MŠ. Děti mají po celý den pitný režim. Zcela výjimečně může být po dohodě rodičů s ředitelkou školy dítě z oběda trvale odhlášeno, ale musí být vyzvednuto nejdéle v 11:30 hod. Pokud dítě v MŠ trvale nesvačí, tuto částku ani finančně nezálohuje. Dítě je nutné omluvit do 8:00 hod. Je třeba odhlásit i svačiny. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. Odhlásit můžete dítě telefonicky na telefonním čísle 466 614 286, SMS na čísle 733 651 418, internetové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo předem u učitelek na třídě. Pokud ukončíte školní docházku, je nutné se dostavit k vedoucí stravování k finančnímu vyrovnání. Proběhnou-li změny v platbě stravného, budete předem informováni.

9. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se řídí samostatnou vnitřní směrnicí – viz Příloha.

10. V rámci přijímacího řízení jsou rodiče, případně jiní zákonní zástupci, povinni řádně vyplnit list školní matriky a přihlášku ke stravování.

11. Rodič je povinen písemně oznámit ředitelce školy ukončení docházky svého dítěte do MŠ, nebude-li ukončena odchodem do ZŠ.

12. Pokud v běžném roce klesne počet přihlášených dětí pod 10, ředitelka z ekonomických důvodů uzavře školu. Tuto skutečnost včas oznámí na nástěnkách školy a individuálně projedná s rodiči přihlášených dětí.

13. Děti by měly být vedeny k šetrnému zacházení s majetkem školy. Případné nesrovnalosti budou konzultovány s rodiči.

14. Z hygienických i bezpečnostních důvodů je zakázáno vodit psy do areálu mateřské školy.

15. Veškeré připomínky, požadavky či návrhy je dobré projednat s ředitelkou školy. Po dobu její nepřítomnosti ji zastupuje paní učitelka Lenka Vratišovská.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte a podmínky uvolňování pro děti s povinnou předškolní docházkou:

  • Dítě musí být omluveno nejdéle do 3. pracovního dne své nepřítomnosti. Do 5 dnů nepřítomnosti lze dítě omluvit telefonicky, SMS, mailem, či písemně. Pro prokazatelnost omluvení dítěte je zaveden sešit, do kterého je absence ihned zaznamenávána tím, kdo omluvu přijal. Primárně vedoucí ŠJ, která se vždy k záznamu podepíše a uvede i důvod nepřítomnosti dítěte.
  • Od 6. zameškaného pracovního dne včetně, lze dítě omluvit pouze mailem či písemně.
  • Pro měsíční nepřítomnost /20 pracovních dnů a více/ musí být dítě omluveno písemně lékařem.
  • Omluvenka musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, přesná data, ke kterým se omluva vztahuje a důvod omluvy.
  • Nebude-li dítě včas omluveno, budete vyzváni k bezodkladnému omluvení – do 3dnů. Pokud se tak nestane, bude tato skutečnost nahlášena na OSPOD.
  • Uvolnit dítě lze pouze ze zdravotních důvodů a po domluvě s ředitelkou školy.

Vnitřní předpis o přijímacím řízení do Mateřské školy Koníček.

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v posledním znění.

Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s M.m.P., jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií platných pro daný školní rok. Na území města Pardubic probíhá tzv. Centralizovaný zápis, kdy si rodič přihlášku do MŠ vyplní a vytiskne sám na zapisy.pardubice.eu.

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Počet těchto dětí je velmi omezený. Děti narozené po 1. 1. by, po dohodě se zákonnými zástupci, měly mateřskou školu navštěvovat až od nového kalendářního roku, vzhledem k hygienickým a bezpečnostním podmínkám školy. Pokud dítě nenastoupí do MŠ v měsíci září, jeho zákonný zástupce za něj musí platit úplatu.

O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci dítěte vyrozuměni do 30. dne od podání žádosti.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží pozvánku na 1. rodičovskou schůzku, která je svolána bezprostředně po ukončení přijímacího řízení. Na schůzce jsou rodičům nově přijatých dětí podány veškeré informace o Mateřské škole Koníček a o životě v ní. Dále jim je nabídnut adaptační program školy.

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých škol z M.m.P. a určení počtu volných míst dotazníkem k prázdninovému provozu pro rodiče dětí odcházejících do základní školy.

Jednodenní termín příjmu žádostí je předem vyhlášen ve spolupráci s M.m.P. Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

V den převzetí rozhodnutí o přijetí se platí školné na celou požadovanou dobu. Školné je nevratné. Stravné je placeno v den nástupu dítěte.

Za jakých podmínek může ředitel ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

Citace zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 35 odstavec 1): Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže:

a)    se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)    zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)    ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)    zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( § 123 ) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Předškolní vzdělávání dítěte nelze ukončit, je-li pro dítě povinné.

Vnitřní předpis ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Koníček.

Ředitelka Mateřské školy Koníček Pardubice, Bulharská 119 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - v posledním znění a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání - v posledním znění, vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti  úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku a zákonným zástupcem dítěte, jehož dítě překročilo období 12 měsícůbezúplatného vzdělávání - počínaje dnem 1.1.2012.

Čl. 3

Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se stanoví ve výši 50% skutečných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Z této částky je ještě odečtena suma za provoz  školní jídelny v tomto období.

Čl. 4

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

(1)         V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci  podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

(2)         Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající  výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

Čl. 5

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

(1)       Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání dávky pěstounské péče.

(2)       Dále ředitelka osvobodí od úplaty zákonného zástupce dítěte, pokud originálem oznámení nebo rozhodnutím Úřadu práce ČR prokáže, že pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi.

(3)         Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

Čl. 6

Podmínky splatnosti úplaty

(1)         Úplata za kalendářní měsíc /mimo měsíc září/ je splatná od 20. dne do konce předcházejícího kalendářního měsíce.

(2)         Úplata za měsíc září je splatná do 20.září t.r.

(3)         Nebude-li platba uhrazena do konce předcházejícího měsíce, zákonný zástupce dítěte zaplatí penále ve výši
100,- Kč. /Penále se platí pouze jednou za stravné i úplatu./

(4)         Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů jednorázově dohodnout jiný termín splatnosti úplaty.

(5)        Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout předložení potvrzení o příjmu ociálních dávek v pozdějším termínu.

(6)         Plátce uhradí úplatu v hotovosti v pokladně mateřské školy.

(7)         V dohodnutých případech lze úplatu zaplatit bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.

Čl. 7

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)         Stanovení konkrétní částky úplaty mateřské školy pro stávající školní rok bude řešeno vždy formou dodatku této směrnice.

(2)         Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice se zaokrouhluje na celé pětikoruny směrem dolů.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a účinnosti od 1.9.2012.

Dodatek č.16 - č.j. 02/18-VP-MŠř,
Vnitřního předpisu ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Koníček.

Pro školní rok 2020/2021 stanovuji základní částku úplaty na 410,- Kč měsíčně.