Mateřská škola Koníček

Home

Koncepční záměr školního vzdělávacího programu s názvem:

JAK BÝT PARDUBÁKEM V PARDUBICÍCH

Podstata našeho školního vzdělávacího programu vychází z poznatků lékařů, psychologů a pedagogů, kteří dokazují, že většinu toho, co dítě ve věku 3 – 6 let prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najde své uplatnění.

V rodině dítě poznává své nejbližší okolí, ale mezi 3. a 4. rokem již chce zpravidla více. V této chvíli nastupuje mateřská škola, která probouzejícímu se človíčku nenásilně nabízí cestu dál.

Naše mateřská škola Koníček mezi mnoha cestami upřednostňuje nejen pozvolné začlenění dítěte do přírodního koloběhu světa, který jde ruku v ruce s oslavami velkých svátků, ale chceme jít dál a zasít do srdcí našich dětí podhoubí zdravého patriotismu k městu, ve kterém žijeme. (Odtud název naší školy: Koníček.) Rádi bychom docílili toho, aby se děti naší školy dívaly kolem sebe vnímavýma očima, probudily svou fantazii a uvědomily si, že v našem městě je plno obdivuhodných míst a žilo zde i mnoho zajímavých lidí. Dále se snažíme, přes elementární možnosti chápání dětí předškolního věku, o rozšíření jejich vědomí složitosti současného světa okolo nás.

Konkrétní obsah školního vzdělávacího programu

Základní integrované bloky:

 • Přírodní běh světa (jaro, léto, podzim, zima, lidé, počasí, zvířata, svět,…)
 • Velké svátky (Vánoce, Velikonoce – lidové zvyky)
 • Jak být Pardubákem v Pardubicích (Naše MŠ a my v ní – historie MŠ, Pardubický festival a Velká pardubická, Pardubice - město perníku, Pardubice - město sportu, Parky Pardubic, Vynálezci Pardubic, Moderní Pardubice, Staré Pardubice a jejich pověsti)
 • Současný svět okolo nás (seznámení s PC, fantazie a skutečnost, nenásilná příprava dětí na vstup do ZŠ,…)

Z těchto základních integrovaných bloků vychází podrobně rozpracované konkrétní integrované bloky třídních vzdělávacích programů. Tyto základní integrované bloky na sebe přirozeně navazují, ale vzhledem k jedinečnosti výuky v mateřské škole prolínají vším děním a jsou ve vzájemné interakci.

V zájmu celistvosti výchovného působení základní integrované bloky doplňují samostatné projekty MŠ Koníček:

Samostatné dlouhodobé projekty MŠ Koníček

Mensa NTC learning

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí do věku 7 let. Metoda Mensa NTC systém učení kombinuje 3 základní okruhy technik: motorická cvičení, učení symbolů a procvičování pozornosti a logického myšlení. Nejedná se tedy o zvýšení inteligence, která je do značné míry vrozená, ale o zvyšování využitelné kapacity mozku dětí.

Těšíme se do školy

Obsahem tohoto integrovaného projektu je soubor nadstavbové i nadstandardní výchovné činnosti, která je začleněna do běžného života školy:  hra na zobcovou flétnu, rytmika, Lego Dacta a výuka angličtiny. Tyto aktivity tvoří součást promyšlené přípravy dítěte pro jeho další vzdělávání. V jednom dni v týdnu je členěna výuka na vyučovací jednotky, které svým obsahem kladou na dítě zvýšené nároky. Je-li to možné, obsah výuky odpovídá probíranému integrovanému bloku. Všechny tyto aktivity jsou provozovány na odborné úrovni. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze děti třetího ročníku. Rodiče na úvodní schůzce podepisují informovaný souhlas s těmito aktivitami svých dětí. V případě nezájmu bude dítěti nabídnuta náhradní činnost.

Multikulturní týdny: Cestujeme světadíly

Cílem projektu je, aby si děti už v tomto útlém věku uvědomily jak nesmírně pestrý a mnohotvárný je život okolo nás. Děti tím vedeme k úctě ve všech jeho proměnách.

Tyto dva netradiční týdny by měly být pro děti především plné prožitků a zážitků. Nové poznatky jsou až druhotným efektem, přesto cenným.

Velmi důležitou složkou je spolupráce s kuchyní. Na jídelníčku těchto týdnů se objevují typická jídla probíraných regionů.

Do akce jsou zapojeni i rodiče převleky svých dětí či zapůjčením předmětů z cest.

Týden dětské radosti

Tento projekt je připraven jako neformální oslava svátku Mezinárodního dne dětí.

Hlavním cílem je dětská radost, uvolnění, změna oproti zaběhnutému. Děti zpívají, tančí, oslavují a obdarovávají se.

Podle možností jsou do tohoto týdne naplánovány velké akce, kterých se zpravidla účastní celá škola.

V rámci interpersonální oblasti podporujeme prohlubování vzájemných kamarádských vztahů, děti se též učí soužití s různě věkově odlišnými kamarády z celé mateřské školy a blíže poznávají i ostatní učitelky.

Materiálně bývá zpravidla tento projekt zajištěn příspěvkem od Městského obvodu části 1 v Pardubicích, o který každoročně žádá ředitelka školy. Poskytnuté peníze jsou čerpány na drobné dárečky a občerstvení při akcích.

Do projektu se zapojila i kuchyň. Děti samy v předstihu hlasují o hlavních jídlech tohoto týdne – možnost výběru mají vždy ze 3 jídel.

Hra na flétnu herna
Hra na zobcovou flétnu Lego herna

Přehled další vzdělávací nabídky, která je začleněna (pro nejstarší věkovou skupinu) do běžného života školy.

 • Hra na zobcovou flétnu
 • Rytmika
 • Lego Dacta
 • Výuka anglického jazyka – dle zájmu rodičů
 • Keramika
 • Počítače
 • Plavání – dle zájmu rodičů
 • Jóga
 • Overbally
 • Grafomotorika
 • Ekologie

Účast na těchto aktivitách je dobrovolná.

rytmika cvičení
Rytmika

 

Nedílnou součástí ŠVP je i navázání spolupráce naší školy s MŠ Na Valech Chrudim, ZŠ Kyjevská a ZŠ Bratranců Veverkových.

Další důležitou součástí ŠVP jsou akce jednorázového charakteru, které jsou vždy s předstihem začleněny do třídního vzdělávacího programu. Pro tento školní rok se jedná zejména o tyto aktivity:

 • škola v přírodě
 • realizace loutkových představení na naší scéně
 • uskutečnění profesionálních představení divadla Drak v prostorách mat. školy
 • návštěva VČG i jiných výtvarných výstav včetně doprovodných programů
 • návštěva muzea s prohlídkou pardubického zámku
 • návštěva Krajské knihovny v Pardubicích
 • exkurze na státní závodiště
 • exkurze na zimní stadion
 • 3 - 4 výlety během školního roku

Do této oblasti patří i spolupráce s rodiči a veřejností, která přináší obohacení forem i obsahu výchovné práce a vytváří kvalitnější vztahy: dítě – učitel, učitel – rodič a pozitivně působí i na vztahy v kolektivu všech pracovnic školy. Jedná se zejména o:

 • zpřístupnění široké veřejnosti výtvarné galerie našich dětí:“ Zelená brána“
 • nabídka odborné pedagogické literatury pro rodiče – možnost výpůjčky
 • den otevřených dveří pro nové zájemce o naši školu
 • při vstupu nových dětí do MŠ - adaptační období (zkrácený pobyt v MŠ, účast rodičů při činnostech v MŠ)
 • společné i třídní schůzky s možnou prohlídkou celé školy
 • besídky na třídách - Vánoce, Den matek
 • prezentace výsledků zájmových činností dětí formou ukázkových hodin s účastí rodičů
 • informativní nástěnky pro rodiče o výchovném programu v průběhu týdne
 • aktuální nabídka kulturních pořadů a akcí pro děti ve dnech volna
 • výchovné poradenství a doporučení spolupráce s PPP
 • spolupráce s rodinou před vstupem dětí do ZŠ: neformální beseda s rodiči
 • prezentace školy pomocí „kouzelného stromu“ s pracemi dětí z Písmenkové třídy

Za tuto stránku odpovídá Bc. D. Jičínská

Aktualizováno (Čtvrtek, 09 Červenec 2020 13:48)